Lite kort om hur andra lyckats med PDS-metoden

PDS-metoden inom byggbranschen
Syftet med PDS-studien är att få hjälp att identifiera faktiska problem relaterade till energieffektivisering vid nybyggnation.

Vid sammanställningen av de problem som lyftes fram under sakkunnighetsmötet framkom att mycket kommit att handla om processen fram till att byggnaden kunde börja byggas och inte särskilt mycket om problem på själva byggarbetsplatsen.

Resultatet av sakkunniggruppens och lågenergibyggteamens värdering av vad som framför allt bör lyftas fram och utvecklas i byggandet av lågenergibyggnader visar att viktiga problemområden är projekteringsfasen, produkter samt en förbättrad dialog på olika nivåer och mellan olika aktörer. Det är också av stor vikt att utveckla själva produktionsfasen och dess logistik.

Apoteksvårdsperspektiv på problem med HIV-antiretroviral terapi

En problemdetekteringsstudie (PDS) som innehåller två frågeformulär genomfördes: ett som ska fyllas i av apotekspersonal och ett annat som ska slutföras av både apotekspersonal och patienter.

Apotekspersonal uttryckte sitt behov av kontinuerlig utbildning för att hjälpa patienterna med deras komplexa behandlingar. Personalen var medveten om att patienterna var oroliga för terapisvikt och virusresistens, läkemedelsrelaterade problem och negativa attityder från allmänheten. Personalen var dock mindre medvetna om i vilken utsträckning patienterna oroade sig för att inte ha sin hiv-infektion under kontroll.

PDS-metoden inom apotek
PDS-metoden inom sjukvården
Denna PDS-studie undersökte konsumenternas uppfattningar om komplementär och alternativ medicin och relationer med konventionella läkare.

En problemdetekteringsstudie (PDS) användes. Den kvalitativa komponenten för att utveckla frågeformuläret använde en konsumentfokusgrupp för att utforska paradigm inom vården.

De flesta konsumenter (72%) ansåg att relationerna till och mellan hälso- och sjukvårdspersonal kan förbättras genom förbättrad kommunikation. Man enades om att informationsutbyte mellan konsumenter och vårdgivare är viktigt och rapporterade att "tillräckligt" information delas mellan utövare och konsumenter.

Arbetsterapi
En viktig aspekt av kvalitetsutveckling inom arbetsterapi är användarnas utvärdering av insatser, produkter och tjänster. Syftet med studien var att identifiera problem som användare ansåg vara viktiga i sina kontakter med arbetsterapeuter, och att undersöka användarnas övergripande tillfredsställelse och deras uppfattning om vårdkvalitet i personliga möten med arbetsterapeuter i olika hälso- och sjukvården.

En problemidentifieringsteknik (PDS) användes och frågeformulär mailades ut till 523 användare av arbetsterapitjänster i Sverige. Problemen analyserades och kategoriserades efter hur allvarliga och hur ofta problemen upplevdes av användarna .

Problem som arbetsterapeutanvändare anser är viktiga, övergripande tillfredsställelse och deras uppfattning om vårdkvalitet visades tydligt i studien. Studien visar att PDS-Metoden är en bra för att undersöka användares åsikter om kvaliteten på arbetsterapitjänster.

PDS-metoden arbetsterapi
Ledning gissar oftas fel om kundernas största problem

När företag ges möjlighet att internt gissa kundernas tio största problem och jämför det med fakta från marknaden tar man ofta fel. Faktum är att ingen enskild person i någon ledningsgrupp lyckats pricka in mer än fem av de tio högst rankade kundproblemen.

PDS-metoden bygger på att människor har lättare att klaga och hitta fel, än att tala om förbättringar som borde göras. Genom att vi först identifierar problemen i steg 1 och sedan låter målgruppen prioritera i steg 2, så får vi fram en rangordnad och tydlig att-göra-lista med de största problemen först.

Människor har lättare att klaga än att hitta förbättringar